Risénstiftelsen
"Livet är icke - det bygges!"

Om oss

Evert Risén från Borlänge var gäst på Hälsohemmet Tallmogården i Sunnansjö i Dalarna under slutet av 1970-talet. På Tallmogården bedrevs en vård och verksamhet som byggde på Are Waerlands livsföringsprinciper. Överläkare under många år var dr Karl-Otto Aly.

Risén blev imponerad av verksamheten vid Tallmogården. Han tyckte sig ha blivit väl omhändertagen och behandlad. Risén ville göra något för att stödja den verksamhet som betytt så mycket för honom.

Risén testamenterade en stor del av sin förmögenhet till en stiftelse, det som nu är Risénstiftelsen.

Sedan många år är stiftelsens tillgångar placerade för att ge så bra avkastning som möjligt. Genom hög avkastning finns mer att dela ut. Risén ville att de som får pengar från stiftelsen skulle verka inom det fällt som utstakats av hälsorörelsens ”andlige fader” Are Waerland. Grunden är ett vegetariskt levnadsätt, med respekt för liv och miljö. Inom detta vida fält ryms en mängd verksamheter, i stiftelsens stadgar preciserat till:

  • vetenskaplig forskning inom området komplementär medicin,
  • undervisning inom hälso- och sjukvård inom samma område,
  • förebyggande livsföring med utgångspunkt i Are Waerlands livsföringsprinciper.

Stiftelsens styrelse tar ställning till de ansökningar om bidrag som kommer in till stiftelsen. Styrelsen gör en bedömning om ansökan uppfyller stadgarnas krav.

Den som söker bidrag från stiftelsen bör skriva en tydlig ansökan och berätta hur projektet är upplagt och hur pengarna skall användas. Det bör finnas med en tidplan. Den som söker bidrag måste vara beredd att redovisa sitt projekt och också berätta hur pengarna har använts. Uppföljningen är ett viktigt led för stiftelsen för att dokumentera att stiftelsens pengar används på ett ändamålsenligt sätt.

Stiftelsen stödjer gärna projekt där sökanden visar ett engagemang att verka för den vegetariska livsstilen. Stora, såväl som små projekt är intressanta att stödja.

Den verksamhet som Risénstiftelsen bedriver betyder en hel del för många som tagit emot större eller mindre bidrag från stiftelsen. Att jobba i stiftelsens styrelse är ett privilegium. Att kunna stötta bra projekt, stora som små, är mycket stimulerande.

Stiftelsen kan göra mer nytta ju mer pengar som tillförs stiftelsen. Stiftelsens kapital får inte förbrukas, det är avkastningen på kapitalet som varje år delas ut till mottagare.

Are Waerland sa: ”livet är icke- det bygges” och det är efter den devisen stiftelsen arbetar. I ett skede i livet behöver du hjälp för att komma vidare – i nästa vill du stödja den goda idé som hjälpt dig tidigare och som nu hjälper andra.

Stöd Risénstiftelsen – som stödjer den som verkar för det positiva.